Verzendkosten en Algemene Voorwaarden


Bij Stones4all betaalt u verzendkosten volgens het geldende PostNL tarief (exclusief btw). Wij berekenen achteraf de verzendkosten. Wij pakken eerst uw bestelling in, daarna wegen wij uw bestelling. Aan de hand van het gewicht hanteren wij het tarief van de verzendkosten. Als wij het gewicht van uw bestelling weten krijgt u na uw bestelling een email van Stones4all met het bedrag wat betaald moet worden aan verzendkosten. Wacht daarom met betalen tot u ook de verzendkosten heeft vernomen van Stones4all. Over de verzendkosten zijn wij verplicht om 21% btw te heffen. Wij rekenen geen administratie en handelingskosten. Dit noemen wij service van Stones4all. Brievenbus PostNL per 1 januari 2019 Nederland
Bedragen zijn exclusief BTW

Gewicht 0-20 gram
€ 0,87 

Gewicht 20-50 gram
€ 1,74

Gewicht 50-100 gram
€ 2,61

Gewicht 100-250 gram
€ 3,48

Gewicht 250-2000 gram
€ 4,35


Algemene voorwaarden 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENT
VAN: Stones4all, hierna te noemen: gebruiker 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is; •Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument; •De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de consument, een natuurlijk persoon. 

Artikel 2 Algemeen 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 
1. Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen 
2. Bij het bestellen is het vermelden van een telefoonnummer ook verplicht. Op die manier kunnen we u bellen om te checken of uw order klopt en of u die order ook daadwerkelijk besteld heeft. Voor onze, maar ook voor uw eigen veiligheid. 
3. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren. 

Artikel 5 Levering 
1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 
3. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging zoals de consument heeft aangegeven tijdens het bestelproces en zelf heeft aangevinkt. 
       1. Verzendkosten Optie A, A1, A2 (nader te bepalen) PostNL brievenbuspost risico voor consument
       2. Verzendkosten Optie B Brievenbuspakketje risico voor u € 3,90
       3.  Verzendkosten Optie C Pakketpost risico voor u € 6,50
       4. Verzendkosten Optie D PostNL aantekenen € 8,45 risico voor Stones4all.nl
       5. Optie E Ik regel zelf een vervoerder (u bent vrij om zelf een vervoerder te regelen die de bestelling bij ons ophaalt en bij u gaat bezorgen. Deze kosten komen niet op de factuur, deze betaald u buiten ons om en regelt u zelf met de vervoerder). 
       6. Verzendkosten Optie F DHL € 4,75 risico voor u
       7. Verzendkosten Optie G DHL € 6,50 risico voor Stones4all.nl

4. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 
5. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen. Partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor de consument is schriftelijke ontbinding na verstrekken van de uiteindelijke levertijd alleen mogelijk middels een bericht via de contactpagina onder vermelding van 'levertijd 30 dagen niet nagekomen'. 
6. Levering in Nederland en andere landen. Producten van Stones4all worden uitsluitend geleverd aan geldige adressen in Nederland en andere landen. Voor verzending naar andere landen gelden andere verzendkosten en voorwaarden als voor verzending in Nederland. 

Artikel 6 Garantie 
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
2. De onder 1. genoemde garantie geldt niet indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland 
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering voor de Hotfixapplicator. Alle andere producten vallen niet onder de garantie. 
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. 
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Voorts geldt de garantie niet indien de consument zich niet voldoende heeft verdiept in het product, het gebruiksdoel, de voor- en nadelen van het product of de beschikbaarheid / toepasbaarheid ervan voor een ander product. 
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd. 

Artikel 7 Monsters en modellen 
1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 9 Onderzoek, reclames 
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie en verzendkosten in rekening te brengen. 
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven. 

Artikel 10 Risico-overgang 
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten tijdens het verzenden gaat over op de consument als de consument voor de volgende leveringsopties heeft gekozen: 
A, A1, A2, B, C, E , F en G

Artikel 11 Prijsverhoging 
1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. 

Artikel 12 Betaling 
  1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te zijn overgemaakt voordat levering plaatsvindt. Mocht u het daar niet mee eens zijn, dan verzoeken wij u ook om geen bestellingen bij ons te plaatsen. 
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding 
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 Incassokosten 
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00. 
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. 
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

Artikel 15 Vrijwaringen 
1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten 
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. 
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid 
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak. 
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. 
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. 

Artikel 18 Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. 
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

Artikel 19 Geschillen 
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 20 Toepasselijk recht 
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Artikel 21 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Stones4all. 

Artikel 22 Herroepingsrecht 
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 dagen na levering van het product. Binnen deze termijn kan consument de bestelling zonder opgave van redenen terugsturen waarbij consument dan alleen de portokosten voor het terugsturen betaalt. Gebruiker zal geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen. 

Artikel 23 Retourprocedure
Indien consument een product binnen de zichttermijn volgens artikel 22 wil retourneren aan gebruiker of een defect product volgens de garantiebepaling uit artikel 6 wil retourneren, dan dient consument een retourverzoek in te dienen door middel van het sturen van een e-mail via het contactformulier. In de e-mail moet in ieder geval het factuurnummer en het ordernummer worden aangegeven. 
In geval van het retourneren van een product dat voldoet aan de in artikel 6 gestelde garantievoorwaarden, dient tevens een duidelijke omschrijving van het probleem of defect te worden aangegeven. 
In geval van het retourneren van producten volgens artikel 22 dient het product onaangebroken, ongebruikt, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn. 
Het te retourneren product dient goed verpakt retour gestuurd te worden. 
De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar gebruiker te worden toegestuurd. 
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar gebruiker, zijn voor risico van de consument. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseert gebruiker de consument om de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen. 
Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd! 
Mocht na openen van de retourzending door Stones4all geconstateerd worden dat het product dat op grond van artikel 22 (herroepingsrecht) binnen 14 dagen zichttermijn is teruggestuurd, toch beschadigd of gebruikt is, dan vervalt de verplichting om het betaalde bedrag inclusief de verzendkosten die consument betaald heeft om de goederen te ontvangen terug te betalen. De kosten van de retourzending aan Stones4all.nl/com zijn voor rekening van de consument als er sprake is van een retourzending uit vrije wil. Bij een verkeerde levering zal Stones4all.nl ten alle tijde de verzendkosten vergoeden als een bestelling retour gaat naar Stones4all.nl In dit geval zal Stones4all.nl bepalen hoe de zending retour gestuurd moet worden.